วิธียื่นกู้ กยศ รายใหม่ ปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติ-ขั้นตอนกู้ กยศ

เงินไม่พอ เรียนต่อไม่ได้ จะไม่ใช่เหตุในการทำลายความฝันของการเรียนหนังสืออีกต่อไป เมื่อ กยศ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนต่อ กู้ กยศ ได้ด้วยดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนชำระหนี้ได้นาน

วงเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้กู้ กยศ​ ได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อนละ 1 ต่อปีเท่าน้ัน ภายใต้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงถึง 15 ปี มีให้กู้ในวงเงินค่าเล่าเรียน และวงเงินค่าครองชีพ ดังนี้

กลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กู้เรียน ม.ปลายได้ 14,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกิน 21,600 บาทต่อปี ส่วนกลุ่มประกาศนียบัตรขึ้นไป ได้ตั้งแต่ 21,000-2 แสนบาท ตามประเภทสาขาและระดับชั้นเรียน พร้อมค่าครองชีพ 36,000 บาทต่อปี ดังภาพ

นอกจากนี้กลุ่มกู้ยืมเงินตามความต้องการสาขาวิชาหลัก ต่อความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ให้กู้ค่าเล่าเรียน ปวท/ปวสขึ้นไป ได้ 25,000 บาท – 2 แสนบาท (ที่มา)

คุณสมบัติ

กยศ.​เปิดให้กู้สำหรับ 2 กลุ่มคือ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ดังนี้

กลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 2. เรียนชั้นมัธยมปลาย/ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี
 3. อายุตอนกู้ กยศ. รวมระยะปลอดหนี้ 2 ปี และระยะผ่อนชำระ 15 ปี ได้ไม่เกิน 60 ปี

ส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

 1. ไม่จำกัดรายได้
 2. กู้ กยศ. สำหรับเรียนในระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี
 3. ปีที่กู้ กยศ อายุไม่เกิน 30 ปี

โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธาณณะด้วย สามารถอ่านคุณสมบัติฉบับเต็มได้ที่นี้

วิธียื่นกู้ กยศ

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นกู้ กยศ ออนไลน์

ลำดับที่ 1 เข้าไปที่ระบบ e-StudentLoan ของนักเรียนนักศึกษา (ลิงค์)

ลำดับที่ 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน”

ลำดับที่ 3 กรอกข้อมูล ของผู้กู้ยืมให้ครบถ้วน

ลำดับที่ 4 ตั้งรหัสผ่าน (ตัวเลข/ตัวอักษรอย่างน้อย 6 หลัก) และคำถามกันลืม และกดยืนยันลงทะเบียน

ลำดับที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการลงทะเบียน

ลำดับที่ 6 เลือกปีการศึกษา ระดับการศึกษาและชั้นปี ที่ต้องการยื่นกู้ กยศ

ลำดับที่ 7 สามารถเข้าสู่ระบบไปในอีก 1 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบเช็คข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์

ลำดับที่ 8 เข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเช็คข้อมูล และเข้าสู่ขั้นตอนยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อไป (ลิงค์เข้าสู่ระบบ)

ลำดับที่ 9 กรอกแบบยื่นขอกู้ยืมเงินในระบบต่อไป โดยต้องทำภายในกรอบเวลาที่ กยศ กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 หลังสมัครยื่นกู้ กยศ ออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ. 101 มากรอกให้เรียบร้อย
 2. แนบ กยศ. 101 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สถานศึกษา
 3. สถานศึกษาพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์ผู้กู้
 4. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับมีสิทธิ์กู้ ในระบบ e-Studentloan

ขั้นตอนที่ 3 หลังได้รับอนุมัติการกู้ กยศ

 1. บันทึกการทำสัญญาในระบบ e-Studentloan พร้อมส่งเอกสารสำเนาสมุดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกันและผู้แทน ให้สถานศึกษาตรวจสอบ
 2. ไปเซ็นชื่อตามที่สถานศึกษานัด
 3. เข้าไปใส่ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามจริง ในเว็บ จากนั้นสถานศึกษาจะให้มาลงชื่ออีกครั้ง
 4. รอรับเงินจากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีเราให้ ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา

จะเห็นว่าการยื่นกู้ กยศ อาจจะยุ่งยากเล็กน้อย ซึ่งทาง กยศ. ก็ได้แจ้งว่าเพื่อให้เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ภาษีประชาชน รวมถึงเงินชำระหนี้ของผู้กู้ กยศ รุ่นพี่ สามารถจัดสรรไปถึงนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง

ไหนดี
Logo