[เบิก] สิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอดบุตร, ฝากครรภ์ 2564 – เอกสาร กี่วันได้เงิน?

แน่นอนว่าการที่ประกันสังคมหักเงินไปจากเงินเดือนในทุกๆเดือนนั้นต้องมีสิทธิประกันสังคมที่เราสามารถใช้ได้บ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสิทธิประกันสังคมคนท้องที่มีให้ทั้งสิทธิค่าคลอดบุตรประกันสังคม และสิทธิการฝากครรภ์ ประกันสังคม ถ้าเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็จะสามารถเบิกได้ มาดูกันว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง กี่วันได้เงิน? (อัพเดท 2564)

ล่าสุดมีการเพิ่มค่าคลอดบุตร และฝากครรภ์ จ่ายมากขึ้นในปี 2564 ด้วย

--โฆษณา--

เบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม

หนึ่งในสิทธิประกันสังคมคนท้องคือสามารถเบิก ค่าคลอดบุตร ได้ โดยเป็นการเบิกในอัตราเหมาจ่ายที่จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง (จากเดิมให้ 13,000) ซึ่งนั้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าทำคลอด ค่ายา ค่าห้อง ค่ารถพยาบาล หรือค่าบริการอื่นๆ จะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็เบิกได้

ต้องคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไหน: สามารถใช้สิทธิคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำมาเบิกภายหลัง ดังนั้นจะขอค่าคลอดบุตรโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้
ใครถึงมีสิทธิเบิกได้: ถ้าส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) หรือ 39 (ส่งเอง) – ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ) จะไม่สามารถใช้สิทธิได้

โดยการเบิกค่าคลอดประกันสังคมจะต้องจัดเตรียมเอกสารเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม ดังนี้

 1. เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 (ดาวน์โหลด) โดยต้องกรอกให้ครบถ้วน แล้วเซ็นต์เอกสาร
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (ถ้าคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ให้เห็นชื่อ เลขที่บัญชีชัดเจน โดยมี 11 ธนาคารที่สามารถทำรายการได้คือ กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีฯ, ธนชาต, ธ.อิสลามฯ, CIMB, ออมสิน และ ธ.ก.ส.
 4. เนื่องจากคุณพ่อหรือคุณแม่จะเป็นผู้มาเบิกก็ได้ ดังนั้นหากคุณพ่อเป็นคนเบิก ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลด)  มาแทน

หลังจากนั้นส่งเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยกรณีรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย ในขณะที่รับเงินแบบธนาณัติให้ระบุชื่อสาขาที่จะไปติดต่อรับเงิน กรณีชำระเงินโอน ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ

หรือจัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ที่ “ฝ่ายสิทธิประโยชน์” สำนักงานประกันสังคมตามที่อยู่ใกล้บ้าน

นอกจากสิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรที่ได้เหมาจ่าย 15,000 บาทแล้ว หากเบิกโดยคุณแม่จะได้รับสิทธิสงเคราะห์หยุดงาน 3 เดือน โดยคำนวณจาก 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดที่ 15,000 บาท ใช้เบิกได้สูงสุด 2 สิทธิเท่านั้น เช่นเงินเดือน 15,000 จะเบิกได้ 7,500 บาท x 3 เดือนเป็นเงินอีก 22,500 บาท

และยังมีสิทธิที่จะเบิกสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 600 บาทต่อลูก 1 คนที่อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ สูงสุดคราวละไม่เกิน 3 คน (สำหรับผู้ที่จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายใน 36 เดือน)

กลับสู่ด้านบน ↑

สิทธิประกันสังคมฝากครรภ์

สำหรับคุณแม่ที่ยังไม่ได้คลอดบุตร (หรือคลอดบุตรไปแล้วจะยื่นฝากครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรก็ได้) ก็สามารถใช้สิทธิค่าตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ได้ด้วย ซึ่งหากคุณมีสิทธิประกันสังคม ก็สามารถเบิกค่าฝากครรภ์ ประกันสังคมได้สูงสุดจำนวน 1,500 บาทเลยทีเดียว โดยมีการแบ่งการจ่ายเงินเป็น 5 ครั้ง ดังนี้ (เพิ่มจากเดิม 1,000 บาท ที่จ่าย 3 ครั้ง) 

 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) จ่ายสูงสุด 500 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) จ่ายสูงสุด 300 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายสูงสุด 300 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 4 อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายสูงสุด 200 บาท (ใหม่)
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 5 อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายสูงสุด 200 บาท (ใหม่)

โดยการเบิกฝากครรภ์ประกันสังคมจะให้ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายมาใช้สิทธิก็ได้ เบิกที่สำนักงานประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) หรือ มาตรา 39 (ส่งเอง) หรือ เป็นบุคคลตามมาตรา 38 (2) หรือมาตรา 41 (3), (4), (5) ที่นำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกฝากครรภ์ ประกันสังคมดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม สปส. 2-01 (ดาวน์โหลด)
 2. ใบเสร็จรับเงินการเข้ารับบริการฝากครรภ์
 3. ใบรับรองแพทย์ หรือ อนุโลมให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ ที่มีชื่อแม่ผู้ตั้งครรภ์และรายละเอียดการบันทึกตามแต่ละช่วงอายุครรภ์แทนได้
 4. ถ้าคุณพ่อมาเบิก ให้นำสำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลด) มาด้วย แต่ถ้าคุณแม่มาเบิกต้องใส่เลขบัตรประชาชนของคุณพ่อเพื่อป้องกันการใช้สิทธิซ้ำ

อ้างอิง ประกันสังคมสื่อประชาสัมพันธ์ประกันสังคม,3

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo