สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย 2563 – ข้าราชการ, เอกชน, บำนาญ อนุมัติกี่วัน?

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย สินเชื่อที่เปิดให้ข้าราชการ ผู้ทำงานเอกชนและผู้รับเงินบำนาญกู้ได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดพอสมควรเลย มาดูกันครับว่า มีสินเชื่ออะไรบ้าง แล้วเงื่อนไขอย่างไร ใช้เวลาอนุมัติกี่วัน

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยมีหลายแบบด้วยกันทั้งสำหรับข้าราชการ พนักงานเอกชนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้รับเงินบำนาญ โดยขอเริ่มจากสินเชื่อกรุงไทย ข้าราชการครับ

สินเชื่อกรุงไทย ข้าราชการ สินเชื่อที่เอื้อให้ข้าราชการกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยปล่อยกู้สูงสุด 5 ล้านบาท นานสูงสุด 20 ปี และก็ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยด้วย

ซึ่งในรายละเอียดของสินเชื่ออเนกประสงค์ ข้าราชการนี้ กำหนดให้วงเงินปล่อยกู้สูงสุดที่ 5 ล้านบาทถ้ากู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือที่สูงสุด 2 ล้านบาทถ้ากู้แบบบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

ทางด้านคุณสมบัติผู้กู้นั้น สินเชื่อกรุงไทย ข้าราชการนี้ปล่อยกู้ให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป

และก็ปล่อยกู้ให้กับพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

ทางด้านอัตราดอกเบี้ยนั้นมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ว่าถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยเมื่อกู้แบบหักเงินได้ชำระหนี้ที่ MRR-0.75% และมีอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ถ้ากู้แบบ Auto Debit

ในขณะที่ถ้ากู้โดยบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกันและหักเงินได้ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.75% ส่วนแบบ Auto Debit คิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR + 2.75%

ในกรณีมีบุคคลค้ำประกันและไม่มีบุคคลค้ำประกัน (ไม่ใช้หลักทรัพย์/เงินฝากมาค้ำประกัน) จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ด้วยที่ 300-1000 บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการคือสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด และ Statement ย้อนหลัง

มาต่อกันด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการกันครับ สินเชื่ออเนกประสงค์ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ให้กู้กับพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และมีบุคคลค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ MRR+3.5% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 4 ปี

ตามมาด้วยสินเชื่อกรุงไทย พนักงานเอกชน กับสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ที่ทำงานเอกชนก็ขอสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยได้ โดยปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาทให้กู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ MRR+7% ให้กู้สูงสุด 60 เดือน โดยถ้าจะกู้ตัว 5 Plus นี้

คุณสมบัติคือจะต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปที่ทำงานไม่ร้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 60 ปีและรับเงินเดือนผ่านกรุงไทย โดยธนาคารจะให้จ่ายเงินกู้ผ่านการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ต้องใช้คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี) ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด atement ย้อนหลัง 6 เดือน ถ้ากู้เพื่อปิดสินเชื่อให้นำใบแจ้งยอดมาด้วย

ในขณะที่สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน และก็ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยด้วย ให้กู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยบุคคลทั่วไปสามารถกู้ได้หากมีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำที่ 20% ต่อปี

อีกสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยคือ สินเชื่อสำหรับผู้รับเงินบำนาญในชื่อเต็มว่าสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

สำหรับหลักประกัน สินเชื่อผู้รับเงินบำนาญนี้เป็นสินเชื่อที่ให้กู้โดยใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป หรือกู้ไปใช้หนี้ก็ได้

โดยให้กู้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนบำเหน็จตกทอดของผู้กู้ที่นำมาเป็นหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยที่ MRR-0.375% ต่อปี และให้กู้ในระยะเวลา 10-30 ปี

ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อผู้รับเงินบำนาญนี้ไม่ได้จำกัดอายุ เพียงแต่ต้องเป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง โดยยังสามารถขอกู้เพิ่มได้ไม่ต้องรอชำหนี้ให้เสร็จสิ้นด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้สินเชื่ออเนประสงค์สำหรับผู้มีเงินบำนาญคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

แล้วสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย อนุมัติกี่วัน? ข้อมูลจากกรุงไทยพบว่าสินเชื่อกรุงไทยใช้เวลาอนุมัติประมาณ 2 อาทิตย์นับจากวันที่ทางธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน โดยสามารถสอบถามความคืบหน้าสถานะการอนุมัติได้จากสาขาที่ยื่นกู้ได้ (วิธีหาเบอร์สาขาหัวข้อถัดไป)

สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย

สามารถสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ไปให้พร้อมครับ

ซึ่งท่านก็สามารถค้นหาสาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน พร้อมตรวจสอบเวลาทำการและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ krungthai.com/th/contact-us/ktb-location

อ้างอิง สินเชื่อกรุงไทย, Sale Sheet กรุงไทยสำหรับพนักงานราชการ Sale Sheet กรุงไทย 5 PlusSale Sheet กรุงไทย Smart Money โปรดตรวจสอบรายละเอียด ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข สัญญา อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันจัดทำอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไหนดี
Logo