[เปิดแล้ว] สินเชื่อฉุกเฉิน,พิเศษ ออมสิน 2563 – ดอกเริ่ม 0.1% ไม่ต้องมีหลักประกัน

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ โควิด (Covid-19) การควบคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ไปจนถึงการขาดสภาพคล่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบออกมาผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินและสินเชื่อพิเศษ ออมสิน โดยล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินออมสินออนไลน์แล้ว เป็นอย่างไรไปดูกันครับ

สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 10000

สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 2563 เป็นหนึ่งในมาตราการเยียวยาผลกระทบจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด Covid-19) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต หลังจากที่มีมาตราการป้องกันโรคออกมาและทำให้กระทบรายได้ของหลายฝ่าย ภายใต้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสCOVID-19 

โดยแบ่งออกเป็นสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อพิเศษโดยสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินมีไว้สำหรับช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระ ส่วนสินเชื่อพิเศษ ออมสินมีไว้สำหรับเยียวยาผู้มีรายได้ประจำ จากข้อมูลที่แถลงข่าวมีดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 สำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือคนที่ตกงานเพราะโควิด รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ คนหาบเร่ คนขับมอเตอร์ไซต์ มัคคุเทศก์ มีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (โดยร่วมกับ ธกส อีก 20,000 ล้านบาท) ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ออมสินได้สูงสุดรายละ 10,000 บาทแบบมีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน และได้สิทธิ์ปลอดเงินค่างวดระยะเวลา 6 เดือน คือชำระงวดแรกในเดือนที่ 7 นั้นเอง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉินคือ (ข้อมูลจากออมสิน)

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมอายุชำระคืนไม่เกิน 70 ปีสัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคเกษตร ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา เช่นพ่อค้า แม่ค้า ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด

โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ 6 เดือนแรก ให้ยื่นกู้ออมสินได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้ออมสิน 10,000 บาท

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด (ถ้ามี) เช่นหนังสือ/คำสั่งแจ้งให้ปิดสถานประกอบอาชีพ เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติถ้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 (ทางไปลงทะเบียนกู้เงินออมสินออนไลน์ > https://bit.ly/2yeLyz6) โดยเมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลพิจารณาจะโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ใน 3 วัน

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ประจำด้วยดังนี้

สินเชื่อพิเศษ ออมสิน 50000

สินเชื่อพิเศษ 50000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นอีกนโยบายหนึ่งของกระทรวงการคลังสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาผู้มีรายได้ประจำเช่นพนักงานประจำในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว บริการหรืออุตสหากรรมที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะตกงาน โดนลดเงินเดือน หรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยไม่จ่ายเงินเดือน

ซึ่งสินเชื่อพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันนี้ออมสินปล่อยกู้ 50,000 ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยคงที่) มีระยะเวลาให้กู้สูงสุด 3 ปี สามารถยื่นกู้ออมสินได้ถึง 30 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อพิเศษคือ (ข้อมูลจากออมสิน)

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมอายุชำระคืนไม่เกิน 65 ปีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากผลกระทบจาก covid-19 เช่น พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ธุรกิจบริการ และอุตสากรรมที่เกี่ยวเนื่อง
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ที่ทำงานติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • ถ้าผู้ค้ำประกันมีรายได้เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนถ้ารายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทใช้ผู้ค้ำ 1 คน

ล่าสุดธนาคารออมสินได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ว่าสามารถลงทะเบียนและกรอกใบสมัครสินเชื่อฉุกเฉินที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ทั้งสำเนาและตัวจริง
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินของผู้กู้
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากโคโรนา
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี), เอกสารหลักทรัพย์/หลักประกันประเภทอื่น (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติ (ถ้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้เตรียมเอกสารของผู้ค้ำดังนี้: บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน (สำเนา) และสเตทเม้น 6 เดือน รวมถึงสลิปเงินเดือน/หนังสือรับเงินเดือนล่าสุด และถ้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 3 เดือนให้แนบมาด้วย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 ถึงสิ้นปีหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท ทางไปลงทะเบียนกู้เงินออมสินออนไลน์ > https://bit.ly/2yeLyz6 แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดมาที่สาขา ยื่นเอกสาร และพิจารณาเอกสารใน 4-15 วันต่อไป

สินเชื่ออื่นในนโยบายเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวข้องเช่น ทัวร์ สปา รถส่ง บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร โดยกระทรวงการคลังได้ให้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลโครงการนี้

ซึ่งสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยปล่อยกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3 สำหรับ 2 ปีแรก โดยให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เช่นกัน

นอกจากนี้ออมสินยังปล่อยสินเชื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) เพื่อให้ไปช่วยเหลือประชาชนฐานรากอีกด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วกำหนดให้โรงรับจำนำของรัฐสามารถคิดดอกเบี้ยกับประชาชนจากโครงการนี้ได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125 ต่อเดือน โดยให้กู้สูงสุด 2 ปี

อ้างอิง กระทรวงการคลัง, เฟสบุค กระทรวงการคลัง, ธนาคารออมสิน, เฟสบุคธนาคารออมสินเมื่อ 30 มีนาคม 2563, ข้อมูลเบื้องต้นนี้มาจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง ตามมาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบ ระยะที่ 2 ซึ่งข้อมูลจากทางธนาคารออมสินจะต้องรอทางธนาคารประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

ไหนดี
Logo