เงินผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ 2565 – เข้าวันไหน, เงินไม่เข้าทำไง? (ล่าสุด ส.ค. 65)

เงินผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินคนแก่) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับเพื่อใช้ในการยังชีพ คล้ายกันกับเบี้ยผู้พิการ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรง ที่ยอดเงิน 700-1,250 บาทต่อเดือน จากเดิม 600-1,000 บาทต่อเดือน (อัพเดท 2565)

เงินผู้สูงอายุ 2565 เข้าวันไหน (เงินคนแก่)

เงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการมีกำหนดวันที่โอนเงินเข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลาง ให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ตามปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดังนี้

 • สิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี 9 กันยายน 2565
 • โดยเงินช่วยเหลือพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา 100 – 250 บาทจะเข้าในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ทุกวันที่ 19 ของเดือน)
 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ในเดือนเมษายน-กันยายน 2565

เช็คเงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ 2565 เงินไม่เข้าทำไง

เนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินเบี้ยความพิการ โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบ e-Payment เริ่มต้นปี 2563 โดยจ่ายเงินผ่านการใช้ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ดังนั้นหากไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ/เงินผู้พิการ สามารถไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล

โดยโฆษกกรมบัญชีกลางได้กล่าวไว้ว่า “หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป”

ซึ่งหากเคยลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไปแล้วและไม่ได้มีการย้ายภูมิลำเนา ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ เพียงแค่ไปปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 5166

ส่วนผู้ที่เงินไม่เข้าแค่เดือนนี้เดือนเดียว บางครั้งจะเกิดมาจากระบบของรัฐที่มีความล่าช้าในการจ่าย ดังตัวอย่างในอดีต เช่น

 • ในเดือน เช่น กันยายน 2563 เงินไม่เข้าและสุดท้ายรัฐแจ้งว่าจะทำโอนภายใน 17 กันยายน 2563
 • ช่วงตุลาคมบางปี มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณของรัฐ จึงจ่ายเงินได้ไม่ทัน

เงินผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่ สมัครยังไง

เงินผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่นั้นก็จะปรับสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และสามารถสมัครได้ที่หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน ตามรายละเอียดดังนี้

เงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนตลอดชีวิตเป็นขั้นบันไดดังนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือคนละ 100-250 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน (จากเดิม 600 บ.)
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 850 บาท/เดือน (จากเดิม 700 บ.)
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บ.)
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,250 บาท/เดือน (จากเดิม 1,000 บ.)

เงินผู้สูงอายุสมัครยังไง

ผู้สูงอายุสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์คืออายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้ดังนี้

 • ถ้าเคยสมัครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ในทุก ๆ ปี ยกเว้นว่าถ้ามีการย้ายภูมิลำเนา ให้ไปสมัครใหม่ในพื้นที่ของท่าน
 • ในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือย้ายภูมิลำเนา ให้สมัครได้ที่สำนักงานเขต, เทศบาล, อบต. ตามทะเบียนบ้าน
 • สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นไปยื่นลงทะเบียนแทนได้

และทำการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้คือ

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 • สมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมสำเนา
 • หากมอบอำนาจ ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาทุกฉบับ

โดยการลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุในปี 2564 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ดังนั้นการลงทะเบียนจะเฉพาะผู้ที่ เกิดก่อน 2 กันยายน 2505

อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านไหนลงทะเบียนรอบก่อนหน้านี้ไม่ทัน ก็สามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง กันยายน 2565

เงินผู้สูงอายุ/พิการ มีกำหนดเงินเข้าไหม

การจ่ายเงินผู้สูงอายุมีกำหนดตามตารางการจ่ายเงิน e-Payment ของรัฐ ตามที่แจ้งในบทความนี้เลย

เงินผู้สูงอายุ/พิการ เดือนนี้ยังไม่เข้า ทำไง

ที่ผ่านมาในบางเดือนอาจมีจ่ายเงินให้ช้าบ้าง เช่นงบไม่พอ หรือติดขัดทางกระบวนการ สามารถรอจนกว่าจะมีการแก้ไขได้ ตามตัวอย่างในบทความนี้

เงินผู้สูงอายุ/พิการ ไม่เข้ามาหลายเดือน ทำยังไง

ปัจจุบันรัฐบาลให้ระบบการโอนเงินออนไลน์ e-Payment ดังนั้นถ้าไม่เข้าสามารถติดต่อไปขอปรับข้อมูลได้ตามที่แจ้งในบทความเลย

ที่มา ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 30/2563, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เฟสบุคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมบัญชีกลาง, กรมกิจการผู้สูงอายุ เฟสบุคกรมบัญชีกลาง,

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo