เงินผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ 2563 – เข้าวันไหน, เงินไม่เข้าทำไง? (ล่าสุด ก.ค.63)

เงินผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินคนแก่/เงินผู้สูงอายุ) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับเพื่อใช้ในการยังชีพ คล้ายกันกับเบี้ยผู้พิการ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรง มาดูกันว่าเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน และเงินผู้พิการเข้าวันไหน (อัพเดท 2563)

ช่วยโควิด: ล่าสุดได้เพิ่มเป็นเงินผู้สูงอายุ 1000 บาท/เงินผู้พิการ 1000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางช่วง พ.ค. 2563 – ก.ค. 2563 ตามมติ ครม. เมื่อ 26 พ.ค. 2563 ล่าสุดมีแผนการโอนเงินให้แล้วทีเดียวรวด 3,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม เข้าวันไหนมาดูกันดังนี้

เงินผู้สูงอายุ 2563 เข้าวันไหน (เงินคนแก่)

เงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการนั้นได้มีการกำหนดวันที่โอนเงินในแต่ละเดือนไว้โดยกรมบัญชีกลาง ในการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมเหล่านี้ ตามวันที่ระบุไว้ในปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดังนี้

โดยเงินเบี้ยยังชีพเมษายน มีกำหนดโอนเงินวันที่ 10 เมษายน 2563 ในขณะที่เดือนพฤษภาคมกำหนดโอนเงินวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และในเดือนมิถุนายนมีกำหนดโอนเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการวันที่ 10 มิถุนายน 2563

เมื่อมาดูข้อมูลต่อว่าเงินคนแก่หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2563 เข้าวันไหนพบว่ามีกำหนดโอนเงินในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ส่วนเงินกลุ่มเปราะบาง 1,000 บาท 3 เดือนนั้น จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเปราะบาง 3 เดือนรวดเดียวที่ 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ (4,056,596 รายสำหรับที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ1,330,529 รายสำหรับผู้มีบัตรคนพิการ)

ส่วนในเดือนสิงหาคม 2563 และกันยายน 2563 ก็มีกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 สิงหาคมและ 10 กันยายน 2563 เช่นกัน

และในรายละเอียดว่าเงินผู้สูงอายุ เข้าวันไหน เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้นยังไม่มีข้อมูลออกมาเนื่องจากเป็นปีงบประมาณในปีถัดไปครับ

เช็คเงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ 2563 เงินไม่เข้าทำไง

เนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินเบี้ยความพิการ โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบ e-Payment เริ่มต้นปี 2563 โดยจ่ายเงินผ่านการใช้ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ดังนั้นหากไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ/เงินผู้พิการ สามารถไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล

โดยโฆษกกรมบัญชีกลางได้กล่าวไว้ว่า “หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป”

ซึ่งหากเคยลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไปแล้วและไม่ได้มีการย้ายภูมิลำเนา ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ เพียงแค่ไปปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 5166

เงินผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่ สมัครยังไง

เงินผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่นั้นก็จะปรับสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และสามารถสมัครได้ที่หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน ตามรายละเอียดดังนี้

เงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนตลอดชีวิตเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน

เงินผู้สูงอายุสมัครยังไง

ผู้สูงอายุสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์คืออายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้ดังนี้

 • ถ้าเคยสมัครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ในทุกๆปี ยกเว้นว่าถ้ามีการย้ายภูมิลำเนา ให้ไปสมัครใหม่ในพื้นที่ของท่าน
 • ในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือย้ายภูมิลำเนา ให้สมัครได้ที่สำนักงานเขต, เทศบาล, อบต. ตามทะเบียนบ้าน
 • สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นไปยื่นลงทะเบียนแทนได้

และทำการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้คือ

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 • สมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมสำเนา
 • หากมอบอำนาจ ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาทุกฉบับ

โดยการลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุในปี 2563 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ดังนั้นการลงทะเบียนจะเฉพาะผู้ที่ เกิดก่อน 2 กันยายน 2504

ที่มา ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 30/2563, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เฟสบุคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมบัญชีกลาง, กรมกิจการผู้สูงอายุ เฟสบุคกรมบัญชีกลาง, เขตคลองสามวา

ไหนดี
Logo