เงินผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ 2564 – เข้าวันไหน, เงินไม่เข้าทำไง? (ล่าสุด มิ.ย.64)

เงินผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินคนแก่/เงินผู้สูงอายุ) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับเพื่อใช้ในการยังชีพ คล้ายกันกับเบี้ยผู้พิการ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรง มาดูกันว่าเงินผู้สูงอายุ เข้าวันไหน (600-1000 บาท) และเงินผู้พิการเข้าวันไหน (อัพเดท 2564)

เงินผู้สูงอายุ 2564 เข้าวันไหน (เงินคนแก่)

เงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการนั้นได้มีการกำหนดวันที่โอนเงินในแต่ละเดือนไว้โดยกรมบัญชีกลาง ในการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมเหล่านี้ ตามวันที่ระบุไว้ในปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณล่าสุด ดังนี้

โดยเงินเบี้ยยังชีพเมษายน 2564 มีกำหนดโอนเงินวันที่ 9 เมษายน 2564 ในขณะที่เดือนพฤษภาคม 2564 กำหนดโอนเงินวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และในเดือนมิถุนายน 2564 มีกำหนดโอนเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ส่วนรายละเอียดอีก 3 เดือนถัดมา มีดังนี้คือ เงินคนแก่หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการเดือนกรกฎาคม มีกำหนดโอนเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในขณะที่เดือนสิงหาคมกำหนดโอนเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และในเดือนกันยายนมีกำหนดโอนเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการวันที่ 10 กันยายน 2564 เช่นกัน

เช็คเงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ 2564 เงินไม่เข้าทำไง

เนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เงินเบี้ยความพิการ โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบ e-Payment เริ่มต้นปี 2563 โดยจ่ายเงินผ่านการใช้ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ดังนั้นหากไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ/เงินผู้พิการ สามารถไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล

โดยโฆษกกรมบัญชีกลางได้กล่าวไว้ว่า “หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป”

ซึ่งหากเคยลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไปแล้วและไม่ได้มีการย้ายภูมิลำเนา ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ เพียงแค่ไปปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 5166

ส่วนผู้ที่เงินไม่เข้าแค่เดือนนี้เดือนเดียว บางครั้งจะเกิดมาจากระบบของรัฐที่มีความล่าช้าในการจ่าย ดังตัวอย่างในอดีต เช่น

 • ในเดือน เช่น กันยายน 2563 เงินไม่เข้าและสุดท้ายรัฐแจ้งว่าจะทำโอนภายใน 17 กันยายน 2563
 • ช่วงตุลาคมบางปี มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณของรัฐ จึงจ่ายเงินได้ไม่ทัน

เงินผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่ สมัครยังไง

เงินผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่นั้นก็จะปรับสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และสามารถสมัครได้ที่หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน ตามรายละเอียดดังนี้

เงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนตลอดชีวิตเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน

เงินผู้สูงอายุสมัครยังไง

ผู้สูงอายุสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์คืออายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้ดังนี้

 • ถ้าเคยสมัครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ในทุกๆปี ยกเว้นว่าถ้ามีการย้ายภูมิลำเนา ให้ไปสมัครใหม่ในพื้นที่ของท่าน
 • ในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือย้ายภูมิลำเนา ให้สมัครได้ที่สำนักงานเขต, เทศบาล, อบต. ตามทะเบียนบ้าน
 • สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นไปยื่นลงทะเบียนแทนได้

และทำการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้คือ

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 • สมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมสำเนา
 • หากมอบอำนาจ ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาทุกฉบับ

โดยการลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุในปี 2564 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ดังนั้นการลงทะเบียนจะเฉพาะผู้ที่ เกิดก่อน 2 กันยายน 2505

เงินผู้สูงอายุ/พิการ มีกำหนดเงินเข้าไหม

การจ่ายเงินผู้สูงอายุมีกำหนดตามตารางการจ่ายเงิน e-Payment ของรัฐ ตามที่แจ้งในบทความนี้เลย

เงินผู้สูงอายุ/พิการ เดือนนี้ยังไม่เข้า ทำไง

ที่ผ่านมาในบางเดือนอาจมีจ่ายเงินให้ช้าบ้าง เช่นงบไม่พอ หรือติดขัดทางกระบวนการ สามารถรอจนกว่าจะมีการแก้ไขได้ ตามตัวอย่างในบทความนี้

เงินผู้สูงอายุ/พิการ ไม่เข้ามาหลายเดือน ทำยังไง

ปัจจุบันรัฐบาลให้ระบบการโอนเงินออนไลน์ e-Payment ดังนั้นถ้าไม่เข้าสามารถติดต่อไปขอปรับข้อมูลได้ตามที่แจ้งในบทความเลย

ที่มา ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 30/2563, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เฟสบุคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมบัญชีกลาง, กรมกิจการผู้สูงอายุ เฟสบุคกรมบัญชีกลาง, เขตคลองสามวา

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo