เงินอุดหนุนบุตร 2563 – เข้าวันไหน, วิธีเช็คสิทธิ์, เงินไม่เข้าทำไง? (ล่าสุด ก.ค.63)

เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน โดยทางรัฐบาลจะช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน (เพิ่มเป็น 1000 – 3 เดือน) ตั้งแต่เด็กเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบเลยทีเดียว มาดูกันครับว่าถ้าลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้ว จะเงินอุดหนุนบัตร เข้าเมื่อไหร่ แล้วถ้ายังไม่ลงทะเบียนจะสมัครยังไง

ล่าสุด ครม. ได้มีมติเพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 1,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือนคือเดือน พฤษภาคม, สิงหาคม, กรกฎาคม 2563 บาท สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน 1.45 ล้านคนแล้ว โดยมีกำหนดโอนเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนข่าวเพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 2000 ก่อนหน้านี้เป็นเพียงกระแสปลอมเท่านั้น

เงินอุดหนุนบุตร 2563 เข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีการกำหนดวันที่โอนเงินในแต่ละเดือนไว้แล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรไว้จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรตามปฎิทินการจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้:

โดยเงินอุดหนุนบุตรมกราคมมีกำหนดโอนเงินวันที่ 10 มกราคม 2563 ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์กำหนดโอนเงินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  และในเดือนมีนาคมมีกำหนดโอนเงินคลอดบุตรวันที่ 10 มีนาคม 2563

เพิ่มเติมคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการเลื่อนวันโอนเงินเงินอุดหนุนบุตรไปในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อมาดูข้อมูลต่อว่าเงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหนในช่วง เมษายน-มิถุนายน 2563 นั้น พบว่าในเดือนเมษายน 2563 มีกำหนดโอนเงินวันที่ 10 เมษายน 2563 ส่วนในเดือนพฤษภาคม 2563 มีกำหนดโอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และในเดือนมิถุนายน 2563 มีกำหนดโอนเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร เข้าวันไหนของเดือนกรกฎาคม 2563 นั้นมีกำหนดโอนเงินไว้ในวันที่ 10 กรกฎาคม

ส่วนเงินอุดหนุนบุตรสำหรับกลุ่มเปราะบาง 3 เดือนรวม 3,000 บาท จ่ายให้ 1,394,756 รายทางรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดว่าจะให้ได้รับเงินโอนภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

ในขณะที่เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหนในช่วงเดือนสิงหาคม นั้นคือ 10 สิงหาคม และกันยายน 2563 คือ 10 กันยายน 2563

โดยข้อมูลวันโอนเงินอุดหนุนบุตรนั้นอ้างอิงมาจากปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินภายหลัง

กลับสู่ด้านบน ↑

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2563 – เงินไม่เข้าทำไง

ถ้าเงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้า สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์เพื่อเช็คเงินอุดหนุนบุตรว่าถูกระงับสิทธิ์ไปหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th (เป็นระบบออนไลน์ไว้เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
  2. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนและกรอกตัวอักษรตามภาพ แล้วกดค้นหาข้อมูล
  3. จะพบหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์ว่าถูกระงับสิทธิ์เงินอุดหนุนบัตรไหม หรือมีการโอนเงินหรือยัง
  4. ตรวจเช็คสถานะตามโค้ดด้านล่างเลย

เมื่อหน้าจอแสดงผลแล้วก็จะมีรหัสต่างๆที่หมายถึงสถานะของสิทธิเรา ตามรายละเอียดดังนี้

หากพบข้อความว่าไม่พบสิทธิ์แปลว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ แต่ถ้าพบสถานะขึ้นต้นด้วยตัว E และเลขสองหลักนั้น ถ้าเป็น E01 แปลว่าข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ หรือเลขประชาชนผิด ส่วน EXX คืออยู่ในสถานะรอการเบิกจ่ายยังไม่ต้องทำอะไร และถ้าได้สถานะเป็น E ตามด้วยรหัสอื่นๆ คือต้องแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทร 1300 หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 และ 0-2651-6534

กลับสู่ด้านบน ↑

เงินอุดหนุนบุตร สมัครลงทะเบียนยังไง

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับการโอนเงินอุดหนุนบุตร เข้าจนถึงเด็กอายุ 6 ขวบ

แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตามภูมิลำเนาดังนี้

หากอยู่ กทม สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่ หรือที่พัทยาก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นอกเหนือจากนั้นส่วนภูมิภาคให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. ตามภูมิลำเนา

โดยเด็กจะต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านมีรายได้น้อยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งต้องมีเป็นสัญชาติไทย ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์

เมื่อเข้าเกณฑ์ก็จะต้องกรอกเอกสาร 2 ฉบับคือ แบบคําร้องขอลงทะเบียน และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน จากนั้นเตรียมบัตรประชาชนผู้ปกครอง ใบเกิดเด็ก และบัญชีออมทรัพย์ออมสิน, ธกส หรือกรุงไทยของผู้ปกครอง

นอกจากนี้จะมีเอกสารเพิ่มเติมคือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อแม่) และคนในบ้านทำงานประจำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้แนบใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนมาด้วย

อ้างอิง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไหนดี
Logo