ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต จ่ายเท่าไหร่ 2565 – มาตรา 33,39,40

ประกันสังคม ได้ให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 มาโดยตลอด และปรับเพิ่มสิทธิ์ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

เสียชีวิต จ่ายเท่าไหร่

เงินประกันสังคมกรณีเสียชีวิตนั้น จะมีทั้งหมด 3 สิทธิ์ด้วยกันคือ ค่าทำศพ, เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินชราภาพ

1. ค่าทำศพ 50,000 บาท

 • มาตรา 33 และ 39 (ลูกจ้าง) ได้ 50,000 บาทแก้ผู้จัดการศพ ถ้าขาดส่งต้องมีจ่าย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
 • มาตรา 39 (ลาออกแล้วส่งต่อ) ได้ 50,000 บาทแก้ผู้จัดการศพ ถ้าขาดส่งต้องมีจ่าย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
 • มาตรา 40 (อาชีพอิสระ)
  • ได้ 25,000 บาท กลุ่มที่จ่ายสมทบเดือนละ 70-100 บาท
  • ได้ 50,000 บาท กลุ่มที่จ่ายสมทบเดือนละ 300 บาท และสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต

2. เงินสงเคราะห์ กรณีตาย

 • มาตรา 33 และ 39 (ลูกจ้าง,ลาออกแล้วส่งต่อ)
  • จ่ายสมทบ 36-119 เดือน: ได้เงินสงเคราะห์ 2 เท่า ของรายได้ที่นำส่ง (50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 4 เดือน)
  • จ่ายสมทบ 120 เดือนขึ้นไป: ได้เงินสงเคราะห์ 6 เท่า ของรายได้ที่นำส่ง (50% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 12 เดือน)
 • มาตรา 40 (อาชีพอิสระ) ได้ 8,000 บาท เมื่อสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือนก่อนเสียชีวิต
 • จ่ายให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ โอนเงินเข้าภายใน 4 วันหลังจากอนุมัติจ่าย

3. เงินชราภาพ เสียชีวิตก่อน-หลังอายุ 55 ปี

 • ผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อน อายุ 55
  • จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่าย
  • จ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตน และ นายจ้าง จ่าย
 • ผู้ประกันตนเสียชีวิต หลัง อายุ 55 ได้เงิน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน ถ้าเสียชีวิตภายใน 5 ปี หลังรับเงินบำนาญชราภาพ
 • จ่ายให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์

ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์

 • ค่าทำศพใครได้? จ่ายให้ผู้จัดการศพ ตามที่ทำหนังสือรับรองเป็นผู้จัดงานศพ ซึ่งจะระบุเป็นสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือคนอื่นที่มีหลักฐานว่า เป็นผู้จัดการศพก็ได้
 • เงินสงเคราะห์กรณีตาย ใครได้? 
  • ผู้ตายระบุไว้ ผู้ที่จะได้เงินสงเคราะห์คือคนที่ผู้เสียชีวิตระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
  • ผู้ตายไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้ให้นำมาเฉลี่ยให้แก่สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน แบ่งเท่า ๆ กัน
  • ผู้ตายไม่มีญาติ ถ้าไม่มีทายาทตามกฎหมาย ให้ทำหนังสือระบุสิทธิว่าให้ใครเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ให้ชัดเจน พร้อมพยานบุคคล 2 คน ทำเอกสารและเก็บไว้กับผู้ให้ผลประโยชน์และผู้รับผลประโยชน์ถือไว้คนละฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
 • เงินชราภาพ ใครได้? ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินแบ่งเท่า ๆ กัน

ยื่นเบิก ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้

 1. สปส.2-01 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม แยกตามกรณีที่จะเบิก
 2. สำเนามรณะบัตร
 3. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ตาย
 4. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์
  • สงเคราะห์กรณีตาย/เงินชราภาพ
  • ผู้จัดงานศพ ให้แนบพร้อมหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดงานศพ
 5. หนังสือระบุสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
 6. เอกสารอื่นๆ ถ้ามีเพื่อใช้ระบุสิทธิ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรสผู้ตาย / สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ผู้ตาย / สูติบัตรลูก / ใบเปลี่ยนชื่อ

ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 1-12 หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ โดยการเบิกในแต่ละกรณีให้แยกเอกสารตามกรณีที่จะเบิก

อ้างอิง ประกันสังคม,ราชกิจานุเบกษา ,ราชกิจานุเบกษา,4,5,6

 

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo