เงินฝากประจำ ธ.ไทยเครดิต ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี รับดอกเบี้ยทันที

ธนาคารไทยเครดิตเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีทางเลือก 3 ทาง สำหรับการฝากประจำ 8-18 เดือน

จุดเด่น

 • ฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยทันที 1.5% ต่อปี
 • ฝากประจำ 18 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี เมื่อฝากครบอายุ
 • ฝากประจำ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบอายุ ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ผลิตภัณฑ์

แบบที่ 1 ฝากประจำพิเศษ 8 เดือน

ทางเลือกแรกคือการฝากประจำ 8 เดือน ขั้นต่ำ 5,000 บาท สามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละ 5,000 บาท ดอกเบี้ยของแบบแรกนี้จะต่ำที่สุดอยู่ที่ 1.25% ต่อปี

ฝากขั้นต่ำ5,000 บาท (ฝากเพิ่มครั้งละ 5,000)
ดอกเบี้ย1.25% ต่อปี
ระยะเวลาฝาก8 เดือน
เงื่อนไขรับดอกเบี้ยเมื่อครบอายุ ฝากไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้ดอกเบี้ย

แบบที่ 2 ฝากประจำ 18 เดือน

ทางเลือกถัดมาเป็นการฝากประจำ 18 เดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยที่ 1.45% ต่อปี จ่ายคืนเมื่อสิ้นอายุสัญญา

ฝากขั้นต่ำ5,000 บาท (ฝากเพิ่มครั้งละ 5,000)
ดอกเบี้ย1.45% ต่อปี
ระยะเวลาฝาก8 เดือน
เงื่อนไขรับดอกเบี้ยรายเดือนหรือเมื่อครบอายุ

แบบที่ 3 ฝากประจำทันใจ 12 เดือน

ทางเลือกสุดท้ายคุ้มค่าที่สุด และมีข้อดีคือรับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ฝากเงิน โดยฝากประจำ 12 เดือน ที่ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องฝากขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และฝากไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ฝากขั้นต่ำ100,000 บาท
ดอกเบี้ย1.5% ต่อปี
ระยะเวลาฝาก12 เดือน
เงื่อนไขรับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ฝากเงิน

วิธีสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารดังนี้คือ

 • บุคคลธรรมดา บัตรประชาชน ตัวจริง
 • นิติบุคคล
  – หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  – สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
  – สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  – รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  – สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  – สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป พร้อมตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจด ทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
  – สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

และติดต่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารไทยเครดิต หรือสอบถามรายละเอียดธนาคารไทยเครดิต โทร 02-697-5454

เหมาะสมกับใคร

หลังจากที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก จากคุ้มครองวงเงิน 5 ล้านบาทต่อธนาคาร ในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เหลือ 1 ล้านบาทต่อธนาคาร ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 นั้น การกระจายเงินฝากไปในหลายธนาคารมิให้มียอดฝากสูงกว่า 1 ล้านบาทต่อธนาคารจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาทในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ทั้งนี้เงินฝากจัดอยู่ในสินทรัพย์ที่มีมีความเสี่ยงต่ำในการถือครอง ปัจจุบันเงินฝากมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.25% – 1.5% ต่อปี

สิ่งที่ต้องรู้

 • เงินฝากประจำ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ที่ 15% จากยอดดอกเบี้ยที่ได้
 • เงินฝากทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาข้างต้น มีเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo