Tag: สินเชื่อฉุกเฉิน

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ โควิด (Covid-19) การควบคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบ ...

สำหรับธนาคารออกสิน ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะมีโครงการจากภาครัฐดีดีมาช่วยเหลือประชาชนเสมอๆ อีกหนึ่งโครงการคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ...

ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาใหญ่ที่กระทบกับเกษตรกรทั้งด้านผลผลิตและรายได้ ทำให้รัฐบาลได้มีมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งล่าสุดในปี 2563 ...

ไหนดี
Logo