กองทุนรวม 8 ประเภท มีความเสี่ยงระดับไหน และเหมาะกับใครบ้าง?

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดให้ดี” ในบทความนี้ ไหนดี เลยจะพาไปดูกองทุนรวม 8 ประเภทที่มีความเสี่ยงต่างกัน ว่าแต่ละประเภทคืออะไร มีความเสี่ยงระดับไหน และเหมาะกับใครบ้าง พร้อมกับไปรู้จักกับความหมายของกองทุนรวมกัน

กองทุนรวม 8 ประเภท มีความเสี่ยงระดับไหน และเหมาะกับใครบ้าง?

กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม คือ เครื่องมือการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงิน แต่อาจจะไม่ค่อยถนัดในการบริหารการลงทุนด้วยตนเอง หรือเคยลงทุนด้วยตนเองมาก่อนแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งอาจเกิดจากการมีสินทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่มีเวลาที่จะศึกษาอย่างละเอียด หรือไม่มีประสบการณ์

โดยกองทุนรวมจะมีผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ สามารถบริหารการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้ส่วนใหญ่ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยและประสบความสำเร็จ

กองทุนรวม 8 ประเภท มีอะไรบ้าง ?

 1. กองทุนรวมตราสารหนี้

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปทั้งของภาครัฐและเอกชน ลงทุนในทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 4
 1. กองทุนรวมตราสารทุน

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องมีสัดส่วน 80% ขึ้นไปของกองทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ Warrant เป็นต้น

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้มาก
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6
 1. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (ให้รัฐบาลเป็นผู้กู้) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 3
 1. กองทุนรวมผสม

หมายถึง กองทุนที่กระจายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน โดยที่ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงปานกลางค่อนไปทางสูง
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 5
 1. กองทุนหมวดอุตสาหกรรม

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ซึ่งเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน การสื่อสาร ธนาคาร โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 7
 1. กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเป็นหลัก เช่น ทองคำ น้ำมันดิบ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 8
 1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตั๋วเงินคลัง เป็นหลัก และมีระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 1
 1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง และตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีบางส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่จะไม่เกิน 50% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด

 • เหมาะสำหรับ : ผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย
 • ระดับความเสี่ยง : ระดับ 2

สำหรับใครที่อยากลงทุนในกองทุนรวม ไหนดี คาดว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ที่ช่วยในการตัดสินใจและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดต่อไป เพื่อให้การลงทุนในกองทุนรวมของคุณได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและประสบความสำเร็จ

ไหนดี
Logo