ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 2567

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะเป็นเอกสารแสดงตัวตนที่รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยในบทความนี้ ไหนดี จะพาไปดูขั้นตอนการทำพาสปอร์ต เอกสารที่ต้องเตรียม ค่าธรรมเนียม และการรับพาสปอร์ต ว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะ

ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 2567

7 ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต

 1. ไปยังสถานที่ที่รับทำพาสปอร์ต เช่น กรมการกงสุล สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ตามศูนย์ราชการและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ (เช็คได้ ที่นี่)
 2. รับบัตรคิว หรือทำการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th/
 3. แสดงเอกสารที่ใช้สำหรับทำพาสปอร์ต เช่น บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 4. วัดส่วนสูง และสแกนเก็บลายนิ้วมือเข้าระบบ
 5. ถ่ายรูปหน้าตรง โดยไม่สวมหมวกและใส่แว่นตา
 6. ชำระค่าธรรมเนียม
 7. แจ้งว่าจะมารับพาสปอร์ตด้วยตนเอง ให้บุคคลอื่นมารับแทน หรือรอรับทางไปรษณีย์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับทำพาสปอร์ต

กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี

 • สูติบัตรตัวจริง
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา มารดา (หากเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต)
 • เอกสารแสดงอำนาจปกครองบุตรหรือแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส

กรณีอายุ 7 ปีขึ้นไป 

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : หากบิดา มารดาไม่ได้มาด้วย ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ตแทนบิดามารดา ในกรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • หนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต

กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. ทำพาสปอร์ตครั้งแรก
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 2. พาสปอร์ตหมดอายุ
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • พาสปอร์ตที่หมดอายุ
 3. พาสปอร์ตหาย
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบแจ้งความฉบับจริง

ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี

 • แบบธรรมดา : มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • แบบด่วนพิเศษ : มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท (สามารถทำได้ทุกสำนักงาน ก่อนเวลา 11.00 น.)

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี

 • แบบธรรมดา : มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
 • แบบด่วนพิเศษ : มีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (สามารถทำได้ทุกสำนักงาน ก่อนเวลา 11.00 น.)

การรับพาสปอร์ต

 1. รับด้วยตนเอง

  • รอประมาณ 1-2 วันทำการ
  • เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
   • ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง
   • บัตรประชาชนตัวจริง
 1. ให้บุคคลอื่นมารับแทน

  • รอประมาณ 1-2 วันทำการ
  • เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
   • ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง โดยมีการระบุการมอบอำนาจ
   • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำพาสปอร์ตพร้อมลงนามเอกสาร
 1. รอรับทางไปรษณีย์

  • กรุงเทพและปริมณฑล รอประมาณ 3-5 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด รอประมาณ 5-7 วันทำการ

จบกันไปแล้วสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการทำพาสปอร์ตในประเทศไทย ไหนดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะ

ไหนดี
Logo