สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2564 – ประชาชนสุขใจ

ธนาคารออมสิน หนึ่งในธนาคารที่มักจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลทำให้การกู้เงินง่ายขึ้นมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าด้วย ซึ่งธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อหลายตัวเลยที่เปิดให้แม่ค้ากู้ เช่นสินเชื่อประชารัฐ สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อประชาชนสุขใจ ไปดูรายละเอียดกันครับ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ เป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่ออกมาเพื่อเป็นเงินทุน รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ หรือทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่นแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายยื่นกู้ได้ จึงเป็นหนึ่งในสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าที่เรารวบรวมมาให้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อประชาชนสุขใจ ปล่อยกู้วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยเมื่อรวมยอดกู้ของสัญญาในโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย โดยมีระยะเวลาในการกู้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

ซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อออมสินเพื่อแม่ค้ากับสินเชื่อประชาชนสุขใจนี้คำนวณการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 1% ต่อเดือน

ในด้านของหลักประกันการกู้เงินนั้นจะใช้ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันถ้าให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินจะได้ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ในขณะที่ถ้าใช้ บสย. ร่วมกับบุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกัน จะได้วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท (โดยผู้ค้ำต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีรายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปจำนวน 1 คนและไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน)

กลับสู่ด้านบน ↑

สินเชื่อประชารัฐ SME

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า สินเชื่อถัดมาเราขอแนะนำสินเชื่อ SME ประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับรัฐบาล

ซึ่งสินเชื่อประชารัฐนี้เป็นสินเชื่อที่เปิดให้ผู้ประกอบการ SME (เช่น พ่อค้าแม่ค้าซื้อมาขายไป) กู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการหรือลงทุนในทรัพย์สินถาวร ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสองปีแรกเพียง 4% เท่านั้น และมีโปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. 4 ปี

สินเชื่อ SMEs ประชารัฐนี้มีแบ่งระยะเวลาในการกู้เป็นระยะสั้นและระยะยาว ถ้ากู้ระยะสั้นจะให้กู้ 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี แต่ถ้ากู้ระยะยาวให้กู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

รูปแบบการกู้แบ่งเป็น 3 แบบดังนี้

 1. สินเชื่อเพื่อ SMEs คล่องตัว สำหรับเพิ่มสภาพคล่อง เงินหมุนเวียน ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทเป็นการกู้ระยะสั้น
 2. สินเชื่อ SMEs ยั่งยืน สำหรับกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายเป็นการกู้แบบระยะยาว
 3. สินเชื่อบัญชีเดียว จะกู้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนทรัพย์สินถาวรก็ได้ และจะกู้สั้นหรือยาวก็ได้เช่นกัน โดยกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 100 ล้านบาทเลยทีเดียว

ทางด้านอัตราดอกเบี้ยมีการกำหนดให้ 4 ปีแรกเป็นแบบดอกเบี้ยคงที่ทั้งการกู้ระยะสั้นหรือยาวก็ตามจะมีอัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ต่อปี
 • ปีที่ 3-4 เท่ากับ 6% ต่อปี
 • ปีถัดๆไปนั้นกู้ระยะสั้นคิดที่ MOR ถึง MOR + 1% ต่อปี แต่ถ้ากู้ระยะยาวคิดที่ MLR ถึง MLR + 1% ต่อปี
 • โดยดอกเบี้ย MOR ธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.495 และ MLRธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.495 (14 กุมภาพันธ์ 2563)

ซึ่งหลักประกันที่ใช้ในสินเชื่อ SMEs ประชารัฐเป็นไปตามประกาศธนาคาร เช่นใช้ เงินฝาก สลากออมสิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในการค้ำประกัน เป็นต้น

กลับสู่ด้านบน ↑

สินเชื่อธนาคารประชาชน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าถัดมาเราจะแนะนำสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายยื่นกู้ได้ หรือถ้าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นกัน

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินนี้ ให้กู้เพื่อเป็นเงินทุน, เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ, ชำระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ โดยเมื่อรวมกับสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

โดยวงเงินกู้จะสัมพันธ์กันกับระยะเวลาที่กู้ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

ในขณะที่วงเงินกู้ก็ขึ้นอยู่กับหลักประกันที่ใช้ด้วยโดยถ้าใช้บุคคลค้ำประกันในสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ประเภทธนาคารประชาชนนั้น จะกู้ได้ 50,001-200,000 บาท ถ้าค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 2 คนและมีรายได้แน่นอนต่อคนมากกว่าเดือนละ 9,000 บาท หรือค้ำประกันมากกว่า 1 คนและมีรายได้แน่นอนมากกว่า 20,000 บาท หรือถ้ามีคนค้ำรายได้แน่นอนเดือนละ 9,000 บาทไม่น้อยกว่า 1 คน จะเหลือวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 50,000 บาท

หรือ ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ยินยอม เช่น ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า เข้าออกได้ ก็จะได้หลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

นอกจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าอาจใช้ หนังสือรับรองสิทธิการเช่าของแผงค้า/ร้านค้า (ต้องเป็นสิทธิที่เปลี่ยนมือได้) มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจก็ได้เพื่อค้ำประกัน โดยจะได้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิการเช่า

หลักประกันแบบสุดท้ายของสินเชื่อแม่ค้าธนาคารออมสินประเภทธนาคารประชาชนก็คือ ใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อค้ำประกัน จะใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95

กลับสู่ด้านบน ↑

สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน ช่วยโควิด

กระทรวงการคลังได้แถลงข่าวให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยระบุไว้ว่า “สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ” ซึ่งคาดว่าสามารถตีความรวมถึงการปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าด้วย  เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม

โดยสินเชื่อนี้ให้กู้สูงสุด 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.1% ต่อเดือน ปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน มีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

และก็มีสินเชื่อออมสินที่ปล่อยออกมาช่วยเหลืออื่นๆเช่น

 • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ช่วยโควิดดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (เริ่ม ก.ย.2563) สมัครออนไลน์ได้ อ่านต่อ

อ้างอิง: สินเชื่อ SME ประชารัฐ, สินเชื่อประชาชนสุขใจ, สินเชื่อธนาคารประชาชน, แถลงข่าวกระทรวงการคลัง, https://pantip.com/topic/37257115, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ดอกเบี้ย และสัญญาจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo