“Business Transformation” คนต้องปรับ ธุรกิจต้องเปลี่ยน            ในโลกของการทำธุรกิจแน่นอนว่าในปัจจุบันกระแสการแข่งขันเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งจากคู่แข่งเอง และระบบต่าง ๆ ที่เข้ามาบั่นทอนธุรกิจของเราทั้งในด้านราคา, สินค้า และการบริการต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวตลอดเวลา ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า หรือสามารถสร้างจุดเด่น ตลอดจนศักยภาพการแข่งขันย่อมไม่สามารถจะอยู่รอดได้ และอาจจะต้องออกจากตลาดไปในที่สุด

          ซึ่งว่าธุรกิจต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกกันว่า “Business Transformation” เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัย คล่องตัว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยวันนี้ ไหนดี จึงนำหลักการทำ“Business Transformation” มาฝากผู้ประกอบการทุกท่าน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย  

“Business Transformation” คนต้องปรับ ธุรกิจต้องเปลี่ยน 

ปรับ “ระบบ” ใหม่ ลดขั้นตอน สร้างประสิทธิภาพ

           ธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน ย่อมสร้างระบบการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนและเอกสารที่มากมายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว แต่นานวันเข้าขั้นตอนและเอกสารเหล่านี้กลับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจลดลง ดังนั้นการทำ Business Transformation ต้องเริ่มจากการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความคล่องตัวมากกว่าเดิม โดย ไหนดี ขอยกตัวอย่าง ดังนี้

 • การปรับปรุงนโยบายการบริหาร ทิศทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • การปรับปรุงระบบการทำงานภายใน ตั้งแต่กระบวนการรับลูกค้า จนถึงการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าและการบริการหลังการขาย
 • การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาลดขั้นตอนการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงานของธุรกิจ

การพัฒนา “สินค้าและบริการ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

           การที่ธุรกิจของเรามีสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ามาอย่างยาวนาน แน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าของเราก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย สภาพสังคม ค่านิยม หรือมีสินค้าและบริการอื่น  ๆ เข้ามาทดแทน ดังนั้นธุรกิจอาจต้องมีการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น

 • การบริหารข้อมูลสินค้า ว่าสินค้าตัวไหนยังสามารถขายได้ สินค้าตัวไหนที่ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง
 • การเก็บข้อมูลการซื้อของลูกค้า มาพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อสร้างกำไรให้สูงขึ้น เช่น ขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง หรือตกแต่ง เป็นต้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจอยู่รอด “คน” ต้องเก่ง

            คนถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งในการทำธุรกิจ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงพนักงานอย่างเดียว แต่รวมถึงตัวเจ้าของธุรกิจเองด้วย ที่ต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้ทันสมัย ทันโลก เพื่อนำพาธุรกิจให้สามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลง และอยู่รอดในสภาวะการตลาดที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงได้ โดยการพัฒนาคนอาจทำได้ ดังนี้

 • การพัฒนาทักษะ ความรู้ที่จำเป็นของบุคลากร ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของธุรกิจที่จะดำเนินไป เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์, ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • การพัฒนาการประสานงานภายใน เพื่อส่งต่อการบริการลูกค้าแบบไร้รอยต่อ
 • การพัฒนาระบบการจ้าง หรือสวัสดิการที่สามารถรักษาคนให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งดึงดูดคนเก่งให้อยากเข้ามาร่วมงานด้วย

การสร้างความสัมพันธ์กับ “ลูกค้า” เพื่อสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

          ลูกค้าถือเป็นปัจจัยหลักที่นำรายได้และกำไรมาสู่ธุรกิจ ซึ่งการปรับตัวเพื่อทำ Business Transformation จะต้องมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อธุรกิจ นำมาซึ่งการซื้อซ้ำและบอกต่อ โดยการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • การจัดประเภทกลุ่มลูกค้า เพื่อออกแบบโปรโมชันการตลาดที่เหมาะสม เช่น แบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ, แบ่งกลุ่มตามประเภทสินค้าและบริการ เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ลูกค้า ซึ่งหากมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้ว ก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแคมเปญทางการตลาดและโปรโมชันที่ตรงต่อความชอบ, วิถีชีวิต และความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการสร้างช่องทางต่าง ๆ เหมือนเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์ เพื่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

Natthasit S.

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo